Finansinės ataskaitos

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, 2016 m. 

 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

finansavimo sumos

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos

I-asis ketvirtis