Įstaigos pavadinimas Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“
Mokyklos adresas:   Nemuno g. 5, LT- 36234 Panevėžys
Direktorė S. Šešeikienė, tel. +370 45 43 21 32.
Įstaigos darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais  nuo 7.30 iki 8.18 val.
Teisinė forma biudžetinė įstaiga.
Steigėjas Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
Įstaigos tipas lopšelis-darželis.
Įstaigos paskirtis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Mokymo kalba lietuvių.
Įstaigai vadovauja direktorė Stasė Šešeikienė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413380.
KASTYTIS FASADAS

 

herbas

Bendros žinios apie įstaigą.

Lopšelis-darželis „Kastytis“ įsteigtas 1968 m. kovo 1 d. 2009 m.  atlikta įstaigos pastato rekonstrukcija. Estetiška vidaus ir lauko aplinka. Grupių skaičius 12. Dirba 56 darbuotojai. Įstaigą lanko 209 vaikai.

Lopšelis-darželis yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga. Jos veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo  skyrius. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas.

Lopšelis-darželis vykdo neformalųjį švietimą. Teikiamas ikimokyklinis (nuo 1 iki 5 m.), priešmokyklinis (vaikui kai tais kalendoriniais metais sueina 6 m.) ir specialusis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“. Programos prioritetinės kryptys – meninis ir sveikos gyvensenos ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Vykdant programas, užtikrinant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.

Pagrindiniai įstaigos dokumentai: Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ nuostatai, patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos  2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1-231 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-18 pripažinimo netekusiu galios“; Strateginis planas 2023–2027 m., 2023 metų veiklos planas. 

Lopšelis-darželis yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. Dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje.