Įstaigos pavadinimas: Panevėžio lopšelis-darželis ,,Kastytis”
Mokyklos adresas:   Nemuno g. 5, LT- 36234, Panevėžys
Direktorė S. Šešeikienė tel.(8 45) 43 21 32 .
Įstaigos dabo laikas: pirmadieniais  – penktadieniais  nuo 7.30 iki 8.18 val.
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Steigėjas: Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis.
Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Mokymo kalba lietuvių.
Įstaigai vadovauja: direktorė Stasė Šešeikienė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413380.
KASTYTIS FASADAS

 

 

herbas

Bendros žinios apie įstaigą.

Lopšelis-darželis ,,Kastytis” įsteigtas 1968 m. kovo 1 d. 2009 m. įstaigoje atlikti pastato rekonstravimo darbai. Estetiška vidaus ir lauko aplinka. Grupių skaičius 12. Dirba 56 darbuotojai. Įstaigą lanko 209 vaikai.

Lopšelis-darželis yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga. Jos veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo  skyrius. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas.

Lopšelis-darželis vykdo neformalųjį švietimą. Teikiamas ikimokyklinis (nuo 1 iki 5 m.), priešmokyklinis (vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 m.) ir specialusis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu”. Programos prioritetinės kryptys –meninis ir sveikos gyvensenos ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Programų pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.

Pagrindiniai įstaigos dokumentai yra: Nuostatai, patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos; Strateginis planas 2020-2022 m., 2022 metų veiklos planas. 

Lopšelis-darželis yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” narys. Dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų „Sveikatą stiprinanti mokykla” veikloje.