Komisijos, darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos: 
vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
teikia siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo;
atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir (ar) pavojingam įvykiui, kuris sutrikdo įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečia visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Aušra Paskačiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Greta Šešeikienė, logopedė.
Komisijos narės:
Regina Katinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Alma Liutkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Laima Gvergždienė, logopedė, specialioji pedagogė,
Roneta Tamelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Agnė Podelė, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Darbo grupės:

 DARBO GRUPĖ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMAI PARENGTI, ORGANIZUOTI SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ĮSTAIGOJE
Darbo grupės funkcija – organizuoti sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje vykdant 2018–2022 metų sveikatos stiprinimo programą  „Sveikatos takeliu“.
Grupės vadovė – Audronė Kriukienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
narės:
Inga Barisienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rasa Jagminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irena Kartanienė, meninio ugdymo pedagogė;
Regina Katinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Reda Kulišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Alma Liutkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aušra Paskačiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

DARBO GRUPĖ FIZINIAM AKTYVUMUI SKATINTI IR ORGANIZUOTI

Rasa Jagminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Jūratė Gulbinė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Reda Kulišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Stasė Šešeikienė, direktorė,
Daiva Krivickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
Irena Kartanienė, meninio ugdymo mokytoja.

PROGRAMOS „VAIKYSTĖS TAKELIU“ RENGIMO DARBO GRUPĖ
Pagrindinė funkcija rengti ir sistemingai atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“.
Darbo grupės vadovė – Aušra Paskačiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Narės: Džuljeta Bogomolovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Eglė Burokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Danutė Černiutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Jolita Tumosienė, meninio ugdymo pedagogė, metodininkė,
Kristina Juzėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.