Komisijos, darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos: 
vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
teikia siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo;
atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t.y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Aušra Paskačiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Komisijos nariai:  Roneta Tamelienė, auklėtoja,
Aldona Mieliauskaitė-Gvegždienė, auklėtoja,
Alma Liutkevičienė, auklėtoja,
Justina Kedytė, logopedė-specialioji pedagogė,
Audronė Kriukienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
Inga Barisienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Darbo grupės:

 SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMAI PARENGTI, ORGANIZUOTI SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ĮSTAIGOJE
Pagrindinės darbo grupės funkcijos:
parengti įstaigos Sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos takeliu;
organizuoti sveikatos stiprinimo veiklą įstaigoje 2018-2022 m.
Grupės pirmininkė– Aušra Paskačiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Nariai: Irena Vildžiūnenė, slaugytoja,
Audronė Kriukienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė,
Stasė Šešeikienė, direktorė, II vadybos kvalifikacijos kategorija,
Reda Kulišauskienė, auklėtoja,
Džiuljeta Bogomolovienė, auklėtoja, metodininkė,
Irena Kartanienė, meninio ugdymo pedagogė, metodininkė,
Justina Kedytė, logopedė.
PROGRAMOS „VAIKYSTĖS TAKELIU“ RENGIMO DARBO GRUPĖ
Pagrindinė funkcija rengti ir sistemingai atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“;
Pirmininkė – Aušra Paskačiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Nariai: Džuljeta Bogomolovienė, auklėtoja metodininkė,
Eglė Burokienė, auklėtoja metodininkė,
Danutė Černiutė, vyresnioji auklėtoja,
Jolita Tumosienė, meninio ugdymo pedagogė, metodininkė,
Kristina Juzėnienė, vyresnioji auklėtoja.