Komisijos, darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos: 
vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
teikia siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo;
atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t.y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Aušra Paskačiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Justina Kedytė, logopedė, specialioji pedagogė.
Komisijos nariai:
Inga Barisienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Alma Liutkevičienė,ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Audronė Kriukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Roneta Tamelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Angelė Čebatoriūnienė, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Darbo grupės:

 SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMAI PARENGTI, ORGANIZUOTI SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLĄ ĮSTAIGOJE
Darbo grupės funkcija – organizuoti sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje vykdant 2018-2022 metų sveikatos stiprinimo programą  „Sveikatos takeliu”;
Grupės pirmininkė – Audronė Kriukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
nariai: Angelė Čebatoriūnienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
Inga Barisienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rasa Jagminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irena Kartanienė, meninio ugdymo pedagogė;
Regina Katinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Reda Kulišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Alma Liutkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aušra Paskačiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO ORGANIZACINĖ DARBINĖ GRUPĖ

Rasa Jagminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Jūratė Gulbinė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Reda Kulišauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Stasė Šešeikienė, direktorė,
Daiva Krivickienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
Irena Kartanienė, meninio ugdymo mokytoja,
Angelė Čebatoriūnienė, Panevėžio miesto Visuomenės sveikatos biuro specialistė

PROGRAMOS „VAIKYSTĖS TAKELIU“ RENGIMO DARBO GRUPĖ
Pagrindinė funkcija rengti ir sistemingai atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“;
Pirmininkė – Aušra Paskačiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai: Džuljeta Bogomolovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Eglė Burokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Danutė Černiutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Jolita Tumosienė, meninio ugdymo pedagogė, metodininkė,
Kristina Juzėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.