Vaikų veikla

Kiekviena grupė nusistato savo individualų ritmą, auklėtojos veiklą planuoja savaitei ir pildo Auklėtojos dienyną. Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės veiklos kryptys: komunikacinė, sveikatos saugojimo, žaidybinė, meninė (drama, muzika, dailė, šokis), pažintinė tiriamoji (savęs suvokimas ir vertinimas, socialinis kultūrinis supratingumas, aš ir aplinkos daiktai bei reiškiniai, aš ir gamta), darbinė, matematinių vaizdinių formavimas, maitinimas, poilsis, miegas. Veikla vyksta integruotai. Ji neskaidoma į atskiras dalis. Pedagogai dirba taikydami įvairius metodus: projektus, pažinimo, aplinkos tyrinėjimo ir kt.
    Šiuolaikinėje ugdymo institucijoje meno vaidmuo, skleidžiant intelekto pažintines galias, pripažįstamas esant vienų iš svarbiausių veiksnių individo raidoje. Todėl lopšelyje – darželyje ,,Kastytis” didesnis dėmesys skiriamas meniniam ugdymui- dailei, šokiui, muzikai, vaidybai. Ikimokyklinio amžiaus vaikas turi susidaryti tautos kultūros vientisumo vaizdą, todėl meninių programų ugdymo turinys apima visas jiems prieinamas sritis. Įstaigoje pereita prie demokratinio ugdymo būdo, meninio ugdymo pedagogams paliekama kūrybos iniciatyvos laisvė renkantis darbo metodiką, įgyvendinant keliamus tikslus.
    Įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvauja miesto, tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.
    Atsižvelgiant į vaikų tėvų pageidavimus, siekiant garantuoti gerą vaikų sveikatą įstaigoje, dirba meninio ugdymo (šokio ir muzikos) kvalifikuoti specialistai. Organizuojami sportinių, judriųjų žaidimų, riedutininkų būreliai.
Specialioji pedagogė – logopedė ir logopedė teikia kvalifikuotą logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
    Meninio ugdymo užsiėmimai (šokių, muzikos) vyksta salėje. Juos veda meninio ugdymo pedagogės. Kūno kultūros užsiėmimai organizuojami lauke, salėje. Juos veda grupių auklėtojos.
Dalyvaujame  Vilniaus Goethe’s instituto projekte “Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame  ugdyme” . Vokiečių kalbos užsiėmimus veda priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
Vyksta neformaliojo švietimo veikla:
Organizuojamos  V šį Aukštaitijos krepšinio mokyklos  krepšinio treniruotės.  Vaikus treniruoja krepšinio mokyklos treneris;
Vyksta muzikinio ugdymo studijos mažiesiems „Džikum dralo” užsiėmimai. Užsiėmimus veda studijos vadovė.
Vaikų dienos ritmas
    Kiekvienos grupės bendruomenė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių, atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 75: 2016 „Ikimmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalvimai” reikalavimus. Dienos režimas skelbiamas grupių skelbimų lentose. Dieną pradeda žaidimais, mankšta, ruošiasi pusryčiams, pusryčiauja. „Ryto ratas”, savaitės temos plėtojimas vientisas – visuminis: kalba ir literatūra, dailė, statybiniai žaidimai, konstravimas ir matematika, muzika, vaidmeniniai- kūrybiniai žaidimai, liaudies žaidimai, pirštukų žaidimai, didaktiniai žaidimai, Rytinė veikla lauke (pasivaikščiojimas, sveikatinimas, žaidimai, stebėjimai, gamtos tyrinėjimas). Ruošimasis pietums, pietūs. Ruošimasis poilsiui, savitvarka (burnos skalavimas), poilsis. Vaikų kėlimasis. Ruošimasis vakarienei, vakarienė, žaidimai, auklėtojos bendravimas su šeima.
    Lankytos ir praleistos dienos žymimos grupės  dienyne. Kiekvieno mėnesio pabaigoje daromos lankytų, praleistų dienų suvestinės.
    Vaikai ugdomi visu buvimo įstaigoje laiku. Aktyviausia veikla vyksta pirmoje dienos pusėje, bei vaikams dirbant grupėse.