Vaikų veikla

Kiekviena grupė nusistato savo individualų ritmą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai veiklą planuoja savaitei ir pildo  dienyną sistemoje „Mūsų darželis“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų ugdymasis yra orientuotas į  vaiko asmenybės brandinimą, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę. Ugdymas neskaidomas į atskiras dalis. Pedagogai dirba taikydami įvairius metodus: projektus, pažinimo, aplinkos tyrinėjimo ir kt.
    Šiuolaikinėje ugdymo institucijoje meno vaidmuo, skleidžiant intelekto pažintines galias, pripažįstamas esant vienu iš svarbiausių veiksnių individo raidoje. Todėl lopšelyje-darželyje „Kastytis“ didesnis dėmesys skiriamas meniniam ugdymui – dailei, šokiui, muzikai, vaidybai. Ikimokyklinio amžiaus vaikas turi susidaryti tautos kultūros vientisumo vaizdą, todėl meninių programų ugdymo turinys apima visas jiems prieinamas sritis. Įstaigoje pereita prie demokratinio ugdymo būdo, meninio ugdymo pedagogams paliekama kūrybos iniciatyvos laisvė renkantis darbo metodiką, įgyvendinant keliamus tikslus.
    Įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvauja miesto, tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.
    Atsižvelgiant į vaikų tėvų pageidavimus, siekiant garantuoti gerą vaikų sveikatą įstaigoje, dirba meninio ugdymo (šokio ir muzikos) kvalifikuoti specialistai. Organizuojami sportinių, judriųjų žaidimų būreliai.
Specialusis pedagogas-logopedas ir logopedas teikia kvalifikuotą logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
    Meninio ugdymo užsiėmimai (šokių, muzikos) vyksta salėje. Juos veda meninio ugdymo mokytojoai. Kūno kultūros užsiėmimai organizuojami lauke. Juos veda grupių mokytojai.
Vaikų dienos ritmas
    Kiekvienos grupės bendruomenė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių, atsižvelgdama į Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalvimai“ nuostatas. Dienos režimas skelbiamas grupių skelbimų lentose. Dieną pradeda žaidimais, mankšta, ruošiasi pusryčiams, pusryčiauja. „Ryto ratas“, savaitės temos plėtojimas vientisas – visuminis: kalba ir literatūra, dailė, statybiniai žaidimai, konstravimas ir matematika, muzika, kūrybiniai vaidmenų žaidimai, liaudies žaidimai, pirštukų žaidimai, didaktiniai žaidimai, rytinė veikla lauke (pasivaikščiojimas, sveikatinimas, žaidimai, stebėjimas, gamtos tyrinėjimas). Ruošimasis pietums, pietūs. Ruošimasis poilsiui, savitvarka (burnos skalavimas), poilsis. Vaikų kėlimasis. Ruošimasis vakarienei, vakarienė, žaidimai, ikimokyklinio ugdymo mokytojo bendravimas su šeima.
    Lankytos ir praleistos dienos žymimos grupės  dienyne. Kiekvieno mėnesio pabaigoje daromos lankytų, praleistų dienų suvestinės.
    Vaikai ugdomi visą buvimo įstaigoje laiką. Aktyviausia veikla vyksta pirmoje dienos pusėje, bei vaikams dirbant grupėse. 

Papildoma ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų organizuojama  veikla grupėse:

Ugdytiniai dalyvauja 2023–2024 m. m.  Lietuvos masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „Futboliukas“. Laimėtos priemonės futbolo žaidimui. Įstaigos projektas  „Futboliukas“  vykdomas   spalio–gegužės mėn., dalyvauja 5–7 m. vaikai.

Dalyvaujant Panevėžio gamtos mokyklos kasmetinėje paukščių globos akcijoje „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ kasmet vykdomas projektas  „Padėkime sparnuočiams sulaukti šilumos“, 4–7 m. vaikai.

Kasmet dalyvaujame Panevėžio gamtos mokyklos kasmetinėje edukacinėje programoje „Auginkime kartu“, 5-7 m. vaikai.

Vykdoma Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Zipio draugai“ „Drugelių” gr. Organizatorius Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, 6-7 m. vaikai.

2023–2024 m. m. planuojame dalyvauti projekte „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. „Say hello to the world“), projekto iniciatorė Slovėnijos FINI taryba Radeče, 5–7 m. vaikai.

Vykdoma tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa „Kimochis“, 5 m. vaikai.

 

Dalyvaujame sveikatą stiprinančios mokyklos veikloje „Sveika mokykla“ . Integruojama įstaigos  sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“, visos grupės.

Dalyvaujame  Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, visos grupės.

Vykdomi grupių projektai: „Manęs tykantys pavojai“, „Aš saugus kai žinau“, 5–7 m vaikai.

Ugdytiniams organizuojami Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio muzikos mokyklos moksleivių koncertai.

Ugdytiniai dalyvauja Panevėžio miesto švietimo įstaigų, bibliotekų, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, „Saugaus eismo klasės“, Kraštotyros muziejaus  edukacinėse  programose.

Ugdytiniai dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų organizuojamuose kūrybinių darbų parodose, konkursuose, akcijose, iniciatyvose.

Įstaigoje vykdomas gabių vaikų muzikai ir šokiui ugdymas.

Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikams lankyti neformaliojo švietimo veiklas:

  1. Šokio pamokas, studija „So Dance“.
  2. „Dailės studijos“ užsiėmimus.
  3.  Robotikos būrelį, VšĮ „Robotikos akademija“.
  4. Futbolo treniruotes, VšĮ „Naujieji projektai“.
  5. Krepšinio treniruotes, VšĮ Aukštaitijos krepšinio mokykla.

 

.