Veiklos dokumentai

GERBIAMI BENDRUOMENĖS NARIAI.
PATEIKIAMA DIREKTORĖS STASĖS ŠEŠEIKIENĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA      (paskelbta 2021-01-20)

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai el. p. darzeliskastytisgmail.com. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo, įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo.

Ataskaita gali būti įvertinta:

1. labai gerai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė visas užduotis ir kai kurie sutarti vertinimo rodikliai viršyti, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami labai gerai arba gerai;

2. gerai – švietimo įstaigos vadovas iš esmės įvykdė užduotisarba neįvykdė vienos užduoties pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;

3. patenkinamai – švietimo įstaigos vadovas įvykdė ne mažiau kaip pusę užduočių užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami gerai arba patenkinamai;

4. nepatenkinamai – švietimo įstaigos vadovas be pateisinančių aplinkybių neįvykdė pusės ar daugiau užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius, gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami patenkinamai arba nepatenkinamai;

5. jei švietimo įstaigos vadovas atliko 2–3 ar daugiau neplanuotų, bet įstaigos rezultatams reikšmingų veiklų, vertinant ataskaitą skiriamas aukštesnis pagal aprašą įvertinimas.

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” NUOSTATAI
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KASTYTIS” STRATEGINIS PLANAS 2020-2022 METAMS