Veiklos kryptys

ĮSTAIGOS VIZIJA
                   Sukurti nuolat tobulėjančią ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančią, sveiką ir aktyvią ikimokyklinę mokyklą.

ĮSTAIGOS MISIJA

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI:

Tobulinti kokybiško ugdymo ir aplinkų kūrimo strategijas.
Konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais. Užtikrinti kryptingą ir kokybišką, vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus atitinkantį, sveikatos ugdymą.