Teisės aktai

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e476bc205b7711e487eff7b424bd0f08/asr

Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/SAV.493395/asr

Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a4de210762211e9b81587fcbd5a76f6/asr

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstaymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Vaiko teisių konvencija
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas
MOKESČIO TVARKOS APRAŠAS

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408141

Ugdymo proceso ekstremaliomis sąlygomis organizavimo tvarka
Ugdymo organizavimo tvara