Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e476bc205b7711e487eff7b424bd0f08/asr

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/SAV.493395/asr

Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a4de210762211e9b81587fcbd5a76f6/asr

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Vaiko teisių konvencija
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas
MOKESČIO TVARKOS APRAŠAS

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ikimokyklinio ugdymo programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408141

Ugdymo proceso ekstremaliosiomis sąlygomis organizavimo tvarka
Ugdymo organizavimo tvarka