Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstaymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e476bc205b7711e487eff7b424bd0f08/asr

Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas

MOKESČIO TVARKOS APRAŠAS

Ugdymo proceso ekstremaliomis sąlygomis organizavimo tvarka

Ugdymo organizavimo tvara