Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliančių grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiančių socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, mažinančių ekonomikos augimą, keliančių pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Todėl daugelis pasaulio valstybių, įskaitant Lietuvą, aktyviai kovoja su korupcija.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasyti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.

Apie korupcijos atvejį galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu  el. paštu darzeliskastytis@gmail.com arba telefonu  tel. 8 45 43 21 32.
Už korupcijos  prevenciją ir kontrolę atsakinga ikimokyklinio ugdymo mokytoja Reda Kulišauskienė.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Pateikti pranešimą apie korupciją