Asmens duomenų apsauga

2018-05-25 visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramai tvarkomus asmens duomenis, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Kastytis“ (toliau – Įstaiga) BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę  užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas asmensduomenys@sdg.lt, kuri padeda užtikrinti atitiktį BDAR.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikdami prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Panevėžio  lopšelis-darželis „Kastytis“  rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su

VAIKŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMISASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

PRANEŠIMU TĖVAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU