Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas , kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Panevėžio lopšelis – darželis „Kastytis“ (toliau – Įstaiga) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: asmensduomenys@sdg.lt, tel. Nr. +370 637 460066, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įstaigą teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Panevėžio  lopšelis – darželis „Kastytis“  rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

PRANEŠIMU TĖVAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

VAIKU IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU