Vaikų maitinimas

Maistas gaminamas lopšelio – darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse.
Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-293 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimo” tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka 100 proc. nustatytos 1,2 arba 3 kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą dieną.
Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Eur Pietų mokestis Eur Vakarienės mokestis Eur 2 kartų maitinimo mokestis Eur 3 kartų maitinimo mokestis Eur
Lopšelio grupė 0,68 1,47 0,68 2,15 2,83
Darželio grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22
Priešmokyklinė grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22
Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis netaikomas kai:

 • tėvai, kurių vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programas ne ilgiau kaip 4 val. per dieną (arba 20 val. per savaitę) ir nesinaudoja kitomis teikiamomis paslaugomis;
 • vaiko tėvai vasaros metu, jeigu vaikas nelanko mokyklos visą vasaros einamąjį mėnesį ir tam laikotarpiui nėra pasirašyta ugdymo sutartis;
 • 2022 metais vaiko tėvai, kai vaikas atvykęs iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų ir nėra skirta iš valstybės biudžeto kompensacija vaiko tėvams asmeniškai;
 • tėvai, kurių vaikams skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas,

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje tėveliai gali sumokėti per  „Perlo” terminalą arba internetu nurodant:

 Panevėžio lopšelis-darželis “Kastytis”
Įm. kodas 190413380
Bankas “Swed bankas”
LT727300010002387773
Vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas, mitybos suma, įstaigos reikmių suma.
MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS
Taikomos numatytos mokesčio už vaikų išlaikymą lengvatos, socialinė parama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755) ir  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-234 patvirtintu  „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu”.
Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami 100 procentų:
 •  vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis;
 • pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
 • vaikai iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai;
 • vaikai, kuriems vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo, skyrimo ir finansavimo tvarkos aprašo 6 ir 7 punktuose numatytais kriterijais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (Socialinių reikalų skyriaus dokumentas lengvatai taikyti neišduodamas pagal Aprašo 15.3 papunktį);
 • vaikai, atvykę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, kai neskirta iš valstybės biudžeto kompensacija vaiko tėvams (globėjams) asmeniškai (ši lengvata taikoma 2022 metais);
 • priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį tėvai moka savo lėšomis.
Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:
 • jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu), jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
 • jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.

  Kai vaikas nelanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, mokestis už maitinimą yra nemokamas.