COVID-19

Covid-19

Nuo 2020-10-28 iki 2020-11-04 „Žvaigždučių” grupėje stabdoma veikla dėl susirgusio ugdytinio Covid-19. Dėl susirgimo išplitimo pavojaus mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2020-10-28 įsakymu Nr.  „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis”
ikimokyklinio ugdymo „Žvaigždučių” grupės švietimo veiklos ribojimo”.

Susirgus vaikui Covid-19 liga poilsio ar švenčių dienomis prašome telefonu informuoti grupės mokytoją arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui tel. 865196287.

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nuotoliniu būdu priemonių planas

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

ALGORITMAS

Algoritmas tėvams

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ COVID-19 ligos prevencinis planas