Ugdymo programos

Įstaiga nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdys  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu. Planuojame ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams lopšelio-darželio elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ ar uždarose Facebook grupėse (atskiros grupės) pateikti savaitės ugdymo planus, užduotėles, žaidimų aprašymus, patarimus, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.

Tėveliams prisijungimo kodai prie el. dienyno „Mūsų darželis“ bus išsiųsti į el. paštus 2020-03-30.

IKT koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė tel. 8 45 4321 32.

Lopšelis-darželis ,,Kastytis” vykdo neformalųjį švietimą. Vadovaujantis ugdymo turinio reglamentavimu ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu”, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 627. Programa atnaujinta ir patvirtinta  Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis” drektoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V1-15.  Programos prioritetinės kryptys – meninis ugdymas ir sveikos gyvensenos ugdymas.
Vaikų ugdymosi pasiekimai ir poreikiai atpažįstami bei stebima vaikų pažanga ir tikslingai ugdomas kiekvienas vaikas vadovaujantis  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014 m.),
    Įgyvendinama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos” programa, patvirtinta LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu ISAK- 494 ir Universali sveikatos ugdymo programa.
    Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą LR ŠMM ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Programos pagalba užtikrinamas darnus vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsis, kiekvieno vaiko mokyklinė branda, priešmokyklinio ugdymo pedagogams bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais.
    Įgyvendinama vaikų ,,Meninio ugdymo programa”, kurios pagalba siekiame sudaryti vaikams sąlygas plėtoti menines kūrybos galias, patirti kūrybos sunkumus ir džiaugsmą, ugdyti jų kūrybinį gebėjimą, išgyventi grožį bei juo džiaugtis.
    Įgyvendinama programa ,,Zipio draugai” priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios tikslas- siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa „Kimochi“. „Kimochi“ (japoniškai reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimochi“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

    Įgyvendinama įstaigos sveikatos stiprinimo programa   „Sveikatos takeliu” 2018-2022 m.  dalyvaujant Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų „Sveikatą stiprinanti mokykla” veikloje.
    Su vaikais, kuriems gydytojai nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus ir  patvirtina Panevėžio PPT, įstaigoje dirba logopedė – specialioji pedagogė Justina Kedytė.