Ugdymo programos

Lopšelis-darželis ,,Kastytis” vykdo neformalųjį švietimą. Vadovaujantis ugdymo turinio reglamentavimu ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu”, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 627. Programa atnaujinta ir patvirtinta  Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis” drektoriaus 2019 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V1-15.  Programos prioritetinės kryptys – meninis ugdymas ir sveikos gyvensenos ugdymas.

Vaikų ugdymosi pasiekimai ir poreikiai atpažįstami bei stebima vaikų pažanga ir tikslingai ugdomas kiekvienas vaikas vadovaujantis  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ (2014 m.),
    Įgyvendinama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos” programa, patvirtinta LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu ISAK- 494 ir Universali sveikatos ugdymo programa.

    Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“.Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas.

    Įgyvendinama vaikų ,,Meninio ugdymo programa”, kurios pagalba siekiame sudaryti vaikams sąlygas plėtoti menines kūrybos galias, patirti kūrybos sunkumus ir džiaugsmą, ugdyti jų kūrybinį gebėjimą, išgyventi grožį bei juo džiaugtis.
    Įgyvendinama programa ,,Zipio draugai” priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios tikslas- siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa „Kimochi“. „Kimochi“ (japoniškai reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimochi“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

Ugdytinių tėveliams lopšelio-darželio elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ pateikiami savaitės ugdymo planai,

Tėveliams prisijungimo kodai prie el. dienyno „Mūsų darželis“ išsiunčiamiti į el. paštus vaikui pradėjus lankyti darželį.

IKT koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė tel. 8 45 4321 32.

    Įgyvendinama įstaigos sveikatos stiprinimo programa   „Sveikatos takeliu” 2018-2022 m.  dalyvaujant Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų „Sveikatą stiprinanti mokykla” veikloje.
    Su vaikais, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai įtraukiami į švietimo pagalbos gavėjų sąrašą,  kurį tvirtina Panevėžio PPT, įstaigoje dirba logopedė Greta Šešeikienė.