Ugdymo programos

Ikimokyklinio ugdymo programos gairės

Ikimokyklinio amžiaaus vaikų pasiekimų aprašas 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo knyga Patirčių erdvės, I knyga

Priešmokyklinio ugdymo knyga Patirciu erdves,  II knyga

Priešmokyklinio ugdymo priedas_Projektu_metodas

Priešmokyklinio ugdymo priedas_Informatinis_mastymas

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio  ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis, kalbinis, matematinis, meninis, visuomeninis, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Lietuvos švietimo sistemoje priešmokyklinis ugdymas yra privaloma neformaliojo švietimo dalis. Priešmokyklinis ugdymas yra apibrėžtas pagrindiniu švietimą reglamentuojančiu įstatymu-Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022). Atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje siekiama atitikties šiuolaikiniam požiūriui į vaiką ir jo ugdymąsi, į 5-6 m. vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus: suformuluota programos paskirtis, tikslas, uždaviniai, prie kurių derinamos kompetencijos, pasiekimų sritys, pasiekimai, mokymosi turinys ir pasiekimų lygių požymiai.

Įgyvendinant atnaujintą programą ugdomos septynios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.  Kompetencijos ugdomos integraliai visose ugdymosi srityse ir visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja. Atnaujintoje programoje išskirtos šešios ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Įgyvendinant programą labai svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimo džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas. Spontaniškas arba priešmokyklinio ugdymo mokytojo inicijuotas žaidimas priešmokykliniame ugdyme papildomas kitomis ugdymo ir ugdymosi strategijomis. Atnaujintoje programoje plėtojamos darnaus vystymosi, STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos sritis), informatinio mąstymo idėjos.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo mokymuose skirtuose atnaujintai Priešmokyklinio ugdymo programai ir puikiai pasirengę ją įgyvendinti. Svarbiausia ugdymo dalis-vaikų vertybinių nuostatų plėtojimas padedant jiems tapti smalsiems, pasitikintiems savimi, aktyviems, motyvuotiems, drąsiai įgyvendinantiems savo sumanymus, kūrybiškiems, savarankiškiems, atsakingiems. Ugdytiniai dalyvauja edukacinėse programose, išvykose, projektinėse veiklose, meniniuose pasirodymuose, konkursuose, sportiniuose renginiuose, būreliuose. Grupės atnaujintos išmaniaisiais Smart ekranais, vaikai naudoja plančetinius kompiuteriais, valdo ir programuoja Photon robotuką.

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos-metodininkės Jūratė Gulbinė ir Audronė Kriukienė

Priešmokyklinio ugdymo planas 2023-2024 m.m.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮGYVENDINIO REKOMENDACIJOS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Lopšelis-darželis „Kastytis“ vykdo neformalųjį švietimą. Vadovaujantis ugdymo turinio reglamentavimu ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.  ISAK-627. Programa atnaujinta ir patvirtinta  Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ direktoriaus 2019 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V1-15 „Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikystės takeliu“ patvirtinimo“. Programos prioritetinės kryptys – meninis ugdymas ir sveikos gyvensenos ugdymas.

Vaikų ugdymosi pasiekimai ir poreikiai atpažįstami,  stebima vaikų pažanga ir tikslingai ugdomas kiekvienas vaikas vadovaujantis  Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu (2014 m.).
    Įgyvendinama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu ISAK- 494 „Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“.
    Priešmokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinama programa „Zipio draugai“,  kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos ir padėti jiems įgyti gebėjimų socialiniams ir emociniams sunkumams įveikti.

Vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa „Kimochi“. „Kimochi“ (japoniškai reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimochi“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

Ugdytinių tėveliams lopšelio-darželio elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ pateikiami savaitės ugdymo planai.

El. dienyno „Mūsų darželis“ prisijungimo kodai tėveliams  išsiunčiami į el. paštus vaikui pradėjus lankyti darželį.

IKT koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Paskačiuvienė, tel. 8 45 43 21 32.

     Įgyvendinama įstaigos sveikatos stiprinimo programa   „Sveikatos takeliu 2024-2028 m”  dalyvaujant Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje.
   Vaikai, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai, įtraukiami į švietimo pagalbos gavėjų sąrašą,  kurį tvirtina Panevėžio pedagogonė-psichologinė tarnyba, įstaigoje dirba logopedės Greta Šešeikienė ir Laima Gvergždienė.